Dit zijn wij

Kerken behoren midden in de samenleving te staan. Zij moeten immers weten wat daar speelt. Omgekeerd mag die samenleving ook weten wat er in kerkelijke gemeenten omgaat. Daarom kiezen wij - de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel - voor openheid en dialoog.

Welkom dus!

Dit medium laat zien wat er op ons kerkelijk terrein omgaat: de ontwikkelingen en activiteiten van een gemeente die in mei 2007 één Protestantse Gemeente is geworden, ontstaan uit de Hervormde Gemeente de Bron en de Gereformeerde Kerk (Ontmoetingscentrum) in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar reacties van kerkelijke en niet-kerkelijke bezoekers. Die reacties zijn welkom op een van de e-mailadressen.

Zó willen wij zijn.

Kern
Wij vormen met elkaar – jong en oud - de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die gelooft dat God ons in Jezus Christus nabij gekomen is. De woorden en daden van Jezus inspireren, stimuleren en bemoedigen ons. Wij zijn als gemeente met elkaar op weg met het visioen van het Koninkrijk van God voor ogen. Dat betekent dat wij er naar streven vorm te geven aan recht en gerechtigheid, vrede en heil, heelheid en duurzaamheid, liefde en bevrijding voor iedereen. Wij gaan respectvol met elkaar om in een open en veelkleurige gemeenschap. Een gemeenschap die open is naar ons dorp en de wereld om ons heen, omdat wij ons bewust zijn van onze plaats en daarbij behorende verantwoordelijkheid in de samenleving. De Bijbel is bij dit alles onze bron en staat centraal in onze zondagse ontmoetingen waarin we met elkaar vieren, zingen bidden en danken; een plaats en tijd waarop we ons thuis voelen.

Delen
Als geloofsgemeenschap staan we in een lange traditie van generaties, die alle op hun eigen wijze hun geloof beleefden en beleven. Binnen die traditie scheppen en houden we bewust ruimte voor een veelkleurigheid in opvattingen, ideeën, meningen en gedachten. Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen en een geheel eigen plek mag innemen.

Wij zijn een gemeenschap van mensen die met elkaar delen en begaan zijn met ieders wel en wee, die naar elkaar omzien en die respectvol met elkaar omgaan. Zonder het altijd met elkaar eens te zijn, streven we ernaar elkaar vast te houden, te bevragen en te stimuleren in ontmoeting en gesprek. Samen (geloofs)ervaringen delen en oprechte belangstelling voor elkaar tonen zijn hierbij van wezenlijk belang. Deze openheid en gastvrijheid betreffen ook mensen die buiten de kerk staan; ook daar stellen wij ons betrokken, respectvol en ruimtescheppend op.

Daarom zijn wij een delende gemeente, zowel binnen onze kerkgrenzen als naar andere kerkgemeenschappen en naar de wereld toe. Naast het geestelijke aspect zijn wij ook in materieel opzicht delend bezig, omdat we het delen van onze rijkdom met hen die tekort komen als een vanzelfsprekende taak beschouwen van gelovigen.

Dienen
Wij zijn een kerk die zich in haar veelkleurigheid blijft ontwikkelen als een open en verantwoordelijke geloofsgemeenschap. De geestelijke en de praktische dienstbaarheid aan elkaar en aan de samenleving staan hierin voorop.

Wij zien het hierbij als een opdracht en een uitdaging om met elkaar en over kerkgrenzen heen in saamhorigheid een geloofwaardige levensweg te zoeken. In onder andere (jongeren) diaconaat, werelddiaconaat, missionaire arbeid en in financiën wordt die dienstbaarheid zichtbaar en concreet.

Leren

Om een levende en lerende gemeente te zijn, willen wij groeien in geloof en daarvoor voortdurend gevoed en toegerust worden. In de uitleg van Bijbelverhalen, in leerhuizen, in vormen van geloofsgesprek en catechese, waarin we naar elkaar luisteren en elkaar bevragen, zoeken wij naar Geestelijke groei, meer geloofskennis en -vaardigheden.

Gemeenteleden kunnen door verschillende vormen van onderricht, gesprek en vorming toegerust worden om tot verdieping van hun persoonlijk geloof en geloofskennis te komen. En de beweging die we daarin als individuen maken, helpen mee ons als gemeenschap verder te ontwikkelen.

Bij dit alles blijft geloven voor ons als gemeente van Christus een zoektocht; een leerproces dat steeds nieuwe inzichten blijft bieden

Vieren

Als gemeente vieren wij ons geloof in kerkdiensten en vieringen, zodat wij een gemeente zijn die mede daardoor een geïnspireerd en inspirerend geloofsleven ontwikkelt dat consequenties heeft voor onze algemene levenshouding.

Gemeenteleden kunnen de inspiratie van Gods Geest op heel verschillende manieren ervaren. Aan die veelkleurigheid komen wij tegemoet door in onze manieren van vieren verscheidenheid aan te brengen, zodat gemeenteleden hun geloof kunnen beleven op een manier die bij hen past. Naast de vieringen op zondag kan die beleving ook plaatsvinden in gespreksgroepen en overige gezamenlijke activiteiten. In de erediensten, waarin de Bijbelverhalen centraal staan en in andere bijeenkomsten van meditatieve of vierende aard eren wij gezamenlijk onze God; wij gedenken de woorden en daden van zijn zoon Jezus, dat alles geïnspireerd door de Geest van God.
Zó willen wij Gemeente van God zijn.